Omda S7

Kainuun Omasote

Omat terveystiedot
Kirjaudu sisään Omasoteen
testitunnuksilla.

Kirjaudu Omasoteen

Aloita palvelun käyttö tunnistautumalla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella

Kirjaudu Omasoteen
 
 
menu
Asioit Omasoten oppi -harjoitteluympäristössä. Lopeta harjoitteluympäristön käyttö tästä, siirryt Omasoten aloitussivulle.
 
Kainuun Omasote –palvelun yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Kainuun Omasote -palvelu (myöhemmin palvelu) on Kainuun hyvinvointialueen ylläpitämä kuntalaislähtöistä hyvinvointia edistävä julkinen Internet–palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti Kainuun kuntien asukkaiden käyttöön (myöhemmin käyttäjä). Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös hyvinvointialueen yhteistyökumppaneiden (myöhemmin yhteistyökumppanit) sekä muiden tuottamaa aineistoa ja palveluita.

Näillä käyttöehdoilla sovitaan palvelun käytöstä Kainuun hyvinvointialueen ja käyttäjän välisessä suhteessa. Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne itseään sitoviksi voidakseen käyttää palvelua.

Käyttäessään palvelua käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Kainuun hyvinvointialue ja palveluun liittyvät kolmannet osapuolet voivat aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin, kehotetaan käyttäjää tutustumaan näihin käyttöehtoihin ja palvelun käyttöön liittyviin muihin ehtoihin säännöllisesti. Omasoten käyttö on maksutonta, mutta sen kautta annettavasta palveluta voidaan veloittaa maksu asiakasmaksuhinnaston mukaan.

2. Palveluntuottajan yhteystiedot

Kainuun hyvinvointialue, PL 400, 87070 Kainuu

Kainuun Omasote -palvelusta ja sen rekisteriasioista vastaavat terveyspalveluiden osalta Kainuun hyvinvointialueen terveyden- ja sairaanhoidon toimialuejohtaja, sosiaalipalveluiden osalta sosiaali- ja perhepalvelujen toimialuejohtaja. Kainuunmeren Työterveyden osalta vastaa vastaava työterveyslääkäri.

Omasote-palvelun ylläpidon sähköpostiosoite on omasote(at)kainuu.fi

3. Kolmannen osapuolen palvelut

Kainuun hyvinvointialueen väestölleen tarjoama sähköinen Omasote-palvelu on laaja palvelukokonaisuus, joka sisältää hyvinvointialueen tuottamien palvelujen ja sisältöjen (esim. ajanvaraus, Omavointikysely) lisäksi yhteyksiä ja linkkejä kolmansien osapuolten (esim. Kela, Omakanta) tarjoamiin sivustoihin ja sähköisiin palveluihin.

Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkkosivuosoitteisiin sekä verkkosivuosoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin voidakseen varmistua siitä, onko kyseinen palvelu Kainuun hyvinvointialueen tuottama palvelu vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

Kainuun hyvinvointialueen Omasotessa tai Omasoten kautta tuottamien palvelujen verkkosivuosoitteet:

 • Kainuun Omasote: omasote.kainuu.fi
 • Terveyspalvelujen ajanvaraus ja keskussairaalan esitietokysely: kainuu.terveytesi.fi
 • Silmänpohjakuvauksen ajanvaraus: ajanvaihto.kainuu.fi
 • Laboratorioajanvaraus: nordlab.vihta.com
 • Etätapaaminen: teams.microsoft.com
 • Omavointikysely: omavointi.fi
 • Reumakysely: gti.kainuu.fi
 • Duodecim Omahoito: omahoito.duodecim.fi
 • Ohjeet ja tietopyyntölomakkeet: hyvinvointialue.kainuu.fi

Kainuunmeren työterveyden Omasotessa tai Omasoten kautta tuottamien palvelujen verkkosivuosoitteet:

 • Kainuun Omasote: omasote.kainuu.fi
 • Ajanvaraus: kmtt.mbooking.fi/ajanvaraus
 • Chat: ninchat.com
 • Videovastaanotto: near-real.com

4. Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia kuin oikeuden käyttää palvelua. Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja noudattaa näitä käyttöehtoja, ja palveluun sisältyvissä erillisissä palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palvelujen käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erilliset ehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelukohtaisia erityisehtoja, joita nämä käyttöehdot täydentävät.

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja vahvaa sähköistä Suomi.fi-tunnistusta, joka mahdollistaa salassa pidettävän tiedon väittämisen palvelussa.

Kainuun Omasote -palvelussa käytetään istuntokohtaisia evästeitä, joilla varmistetaan, että palvelu toimii oikein ja sitä on turvallista käyttää. Palvelussa ei käytetä markkinointievästeitä. Evästeet vanhenevat, kun Omasotesta kirjaudutaan ulos tai selain suljetaan. Jos käyttäjä ei ole sallinut selaimen asetuksissa evästeiden käyttöä, kirjautuminen Omasoteen epäonnistuu. x

Palvelun tai sen osan käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Kainuun hyvinvointialue pidättää oikeuden olla hyväksymättä käyttäjän rekisteröintiä. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Kainuun hyvinvointialueelle ja/tai yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjällä on oikeus tallentaa yksittäisiä tietoja palvelusta itselleen omaan käyttöönsä. Käyttäjän toisintamat yksittäiset palvelun osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa palvelusta tai sen sisällöstä. Palvelussa käytettyjä kuvia ei saa tallentaa, julkaista, jäljentää, siirtää tai muuttaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa.

Käytettäessä palvelua sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Kainuun hyvinvointialueen ja/tai kolmannen osapuolen nimi. Palvelua ei saa käyttää tietopalvelutoimintaan. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Kainuun hyvinvointialueen käyttäjälle sähköpostitse tai muun sähköisen viestintävälineen kautta lähettämää aineistoa.

5. Kainuun hyvinvointialueen vastuut ja velvollisuudet

Kainuun sote ylläpitää palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Kainuun sote pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti. Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Kainuun hyvinvointialue ylläpitää palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Kainuun hyvinvointialue pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti. Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös yhteistyökumppaneiden, muiden kolmansien tahojen ja/tai käyttäjän itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja/tai käyttäjä itse. Kainuun hyvinvointialue ei vastaa palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Kainuun hyvinvointialue ei takaa palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Kainuun hyvinvointialueella on oikeus keskeyttää palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden tai niiden kaltaisten palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan käyttäjille mahdollisimman ajoissa palvelun välityksellä.

Kainuun hyvinvointialueella ja yhteistyökumppaneilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

Kainuun hyvinvointialue ei lähtökohtaisesti säilytä ja/tai siirrä Käyttäjien syöttämiä tietoja palvelujen muutosten yhteydessä tai luovuttaessa jostain palvelun sisällöstä tai toiminnasta. Palvelujen muutoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman aikaisin Käyttäjille palvelun välityksellä, jotta Käyttäjä voi halutessaan ryhtyä toimenpiteisiin syöttämiensä tietojen säilyttämiseksi.

6. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä sekä kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä vastaa palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä palveluun mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa ja että hänen palvelussa julkaisemansa aineisto on hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta, ja että käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä Kainuun sotella tai sen yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta. Kainuun sotella on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, tai muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Kainuun hyvinvointialueella tai palveluntuottajana toimiville yhteistyökumppaneille, muille käyttäjille tai muille tahoille.

7. Henkilötietojen käyttö

Kainuun hyvinvointialue kerää rekisteröityneen käyttäjän antamia henkilötietoja (nimi ja henkilötunnus) ja käyttäjän palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin (Kainuun hyvinvointialueen Omasoten asiointipalvelurekisteri), kts. Rekisteriseloste. Käyttäjän antamia tietoja voidaan erillisen suostumuksen perusteella käyttää Kainuun hyvinvointialueen terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen ja käyttäjän välisen potilas/asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon. (kts. Viestipalvelun käyttöehdot) Tietoja voidaan käyttää Kainuun hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastolliseen tutkimukseen. Kainuun hyvinvointialue ei luovuta käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Kainuun hyvinvointialue noudattaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

8. Tietoturva

Palvelun käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Kainuun hyvinvointialue ja palvelun toteuttamisesta vastaavat yhteistyökumppanit järjestävät palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti sekä pyrkivät asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelun kautta lähetetyt tunnistetietoon perustuvat tiedot välitetään aina mahdollisimman vahvasti salattua tiedonvälitystapaa käyttäen.

9. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kainuun hyvinvointialueella on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja tarvittaessa ilmoittamalla siitä palvelun välityksellä. Käyttöehtojen muuttuessa käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen kirjautuessaan palvelun käyttäjäksi. Käyttöehdot sitovat käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan, kun hän käyttää palvelua.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun, palvelukohtaisiin ehtoihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Kainuun hyvinvointialueen ja/tai yhteistyökumppaneiden ja palvelun käyttäjän välisissä neuvotteluissa. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet Kainuun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

11. Lisätiedot

Lisätietoja palvelusta ja sen käytöstä saa Kainuun Omasoten ylläpidolta sähköpostitse omasote(at)kainuu.fi

LIITE

VIESTIPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Tutustu palvelun kuvaukseen ja käyttöehtoihin ennen viestin lähettämistä.

 1. Viestipalvelu on tarkoitettu kiireettömien asioiden hoitamiseen.

 2. Lähettämäsi viesti ohjautuu Kainuun hyvinvointialueen tai Kainuunmeren Työterveyden yksikköön Omasoten etusivulla tai viestin lähetyksessä tehtyjen valintojen mukaan.

 3. Viestisi mukana välittyvät aina tunnistetiedot (nimi ja henkilötunnus).

 4. Kainuun hyvinvointialueen palveluksessa oleva laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa lähettämiisi terveyttä ja sairautta koskeviin viesteihin. Sosiaalihuoltoa koskeviin viesteihin vastaa sosiaalipalveluiden henkilöstö. Kainuunmeren Työterveyteen lähetettyihin viesteihin vastaa Kainuunmeren Työterveyden palveluksessa oleva terveydenhuollon ammattihenkilö tai asiantuntija.

 5. Kysymyksiin vastataan ilmoitetun ajan kuluessa - yleensä yhden - kolmen (1-3) arkipäivän kuluessa niiden saapumisesta. Mikäli olet osoittanut viestisi tietylle henkilölle, hänen poissa ollessaan viestiisi voi vastata myös joku muu yksikön vastaavia tehtäviä hoitava ammattihenkilö. Annettava vastaus perustuu vain antamiisi tietoihin. Vastuu antamiesi tietojen oikeellisuudesta on Sinulla.

 6. Ammattilaisen antaman vastauksen tukena voidaan tarvittaessa käyttää Kainuun hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmästä / Kainuunmeren Työterveyden asiakastietojärjestelmästä löytyviä tietoja. Potilas- tai asiakassuhteen hoitamiseen oleellisesti liittyvät tiedot tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmään.

 7. Kysymykseen vastaaja on velvollinen pitämään salassa kysymyksen lähettäjän terveydentilaa koskevat ja muut arkaluonteiset tiedot.

 8. Kainuun hyvinvointialue ja vastauspalvelun tuottaja eivät vastaa palvelusta mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, mikäli näitä ja palvelusta annettuja yleisiä käyttöehtoja ei ole noudatettu ja vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisella tai tuottamuksellisella menettelyllä.
 

 
 
footer
Asioit Omasoten koulutusympäristössä. Lopeta koulutusympäristön käyttö tästä